ChemEng.Upatras Seminars 2022 - Christos Dritselis

Seminar Subject: Μαθηματική μοντελοποίηση και αριθμητική προσομοίωση φαινομένων ροής και μεταφοράς σε διεργασίες και συστήματα
Event Category: Departments Seminar Program (Webinars)
Speaker Name: Christos Dritselis
Speakers Affiliation: Department of Mechanical Engineering, University of Thessaly
Seminar Room: Seminar Hall
Event Date: Mon, Oct 24 2022, Time: 17:00 - 18:00 (Athens, Greece Time)
Webinar presentation - no physical presence of the speaker at the seminar room
This presentation will be recorded after speaker approval
Abstract

Στην παρούσα ομιλία, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα σε μια σειρά χαρακτηριστικών ροών, που λαμβάνουν χώρα φαινόμενα μεταφοράς, σχετικών με διεργασίες και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής, όπως για παράδειγμα μεταφορά και εναπόθεση σωματιδίων, αλληλεπιδράσεις σωματιδίων-ρευστού και σωματιδίων-συνεκτικών δομών, σωματιδιακές ροές σε αγωγούς με πορώδη τοιχώματα ή/και με τραχύτητα, δυναμική τριφασικών ροών Νευτωνικών/μη Νευτωνικών ρευστών με σταγονίδια/φυσαλίδες, και τέλος μεταφορά θερμότητας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται έχουν προκύψει με χρήση καινοτόμων αριθμητικών μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων αιχμής σε σειριακή ή/και παράλληλη μορφή (MPI/OpenMP), όπως για παράδειγμα Direct Numerical Simulation (DNS), Large Eddy Simulation (LES), Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS), Lagrangian Particle Tracking (LPT), Discrete Particle Element (DEM), Immersed Boundary methods (IB), Volume Averaged Navier-Stokes (VANS), και Volume of Fluid (VOF). Η συζήτηση επικεντρώνεται στην παρουσίαση των προβλημάτων που μελετώνται, της σχετικής βιβλιογραφίας (state-of-the-art) και των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν, καθώς επίσης και στην ανάδειξη της συνεισφοράς που επιτεύχθηκε. Τέλος, γίνεται αναφορά σε κάποιες πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες πάνω στη μικρο-ρευστομηχανική με χρήση της μεθοδολογίας Direct Simulation Monte Carlo (DSMC).

Speakers Short CV

Ο Χρήστος Δριτσέλης έχει λάβει το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού (2001), το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διαδικασίες και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία (2002), και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική (2007) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΜΜ ΠΘ). Από το 2022 είναι ερευνητής στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης (ΕUROFUSION–Ελληνική Δημοκρατία) στο ΤΜΜ του ΠΘ πάνω στο αντικείμενο της κινητικής θεωρίας-μεθοδολογίας Monte Carlo (DSMC) για τη μελέτη φαινομένων μεταφοράς σε μικρο-ρευστομηχανικές ροές. Έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του (2008-) σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα (Τμ. Μηχ/γων Μηχανικών ΠΘ, Τμ. Μηχ/γων Μηχανικών ATΕΙ Θεσσαλίας και Τμ. Χημικών Μηχανικών του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Έχει υπάρξει επίσης επισκέπτης ερευνητής στο Université Libre de Bruxelles (ULB, Βέλγιο, 2010-2013), στο Karlsruhe Institute of Technology (KIT/FZK, Γερμανία, 2009) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος, 2010). Έχει εργαστεί σε 16 ερευνητικά προγράμματα βασικής ή/και εφαρμοσμένης έρευνας πάνω στο ευρύτερο αντικείμενο της Μηχανικής Ρευστών, της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) και της Μοντελοποίησης Φαινομένων Ροής και Μεταφοράς για διάφορες εφαρμογές και διεργασίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θερμο-ρευστομηχανική συστημάτων ενέργειας, βιομηχανικών διεργασιών και περιβάλλοντος, μοντελοποίηση φαινομένων ροής και μεταφοράς, διφασικές σωματιδιακές ροές, πολυφασικές ροές με ελεύθερη επιφάνεια/διεπιφάνειες, μη Νευτωνικά ρευστά, τύρβη και μαγνητοϋδροδυναμική (MHD). Έχει ειδικευτεί στην υπολογιστική ρευστοδυναμική και έχει ασχοληθεί συστηματικά με την άμεση αριθμητική προσομοίωση (DNS) και την προσομοίωση μεγάλων δινών (LES) ροών, καθώς και με την Lagrangian προσομοίωση σωματιδιακών ροών. Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κωδίκων σε πηγαία μορφή, και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη CFD λογισμικών ελεύθερης χρήσης, όπως το OpenFOAM και το channelflow.

Έχει πάνω από 4 χρόνια αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας ως επιστημονικός ή εργαστηριακός συνεργάτης (ΤΜΜ του ΠΘ 2017-2018 και ΤΜΜ ΤΕ του ΤΕΙΘ 2010-2020) και έχει διδάξει τα προπτυχιακά μαθήματα ‘Αντλίες και Στροβιλομηχανές’, ‘Θερμοδυναμική’, ‘Μηχανική των Ρευστών’, ‘Μεταφορά Θερμότητας’, και ‘Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς’. Επίσης, έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει 12 διπλωματικές εργασίες και μία μεταπτυχιακή εργασία. Έχει βοηθήσει στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και έχει υπάρξει συγγραφέας και επιστημονικός υπεύθυνος ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος αριστείας (Enabling Research – EUROFUSION) για την χρηματοδότηση της έρευνάς του. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε συνέδρια και ημερίδες και έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες σε διάφορα πανεπιστήμια και σε ένα διεθνές συνέδριο. Είναι ο κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 29 επιστημονικές εκθέσεις στο πλαίσιο της απασχόλησής του με τα ερευνητικά προγράμματα. Έχει επίσης διατελέσει κριτής σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών, σε συνέδρια και σε ερευνητικές προτάσεις. Τέλος, έχει διατελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος της ένωσης EUROFUSION – Ελληνική Δημοκρατία στην ομάδα εργασίας αλληλεπιδράσεων πλάσματος-τοιχώματος (PWI Task-Force) EFDA (2013-2016).