ChemEng.Upatras Seminars 2022 - George Verros

Seminar Subject: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΗΡΑΝΣΗ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022
Event Category: Departments Seminar Program (Webinars)
Speaker Name: George Verros
Seminar Room: "A. C. Payatakes" Library
Event Date: Wed, Oct 19 2022, Time: 19:00 - 20:00 (Athens, Greece Time)
Webinar presentation - no physical presence of the speaker at the seminar room
This presentation will be recorded after speaker approval
Abstract

Στην ομιλία αυτή παρουσιάζεται η πρόσφατη εξέλιξη στην περιοχή της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών (ΘμΑΔ) και των εφαρμογών αυτής στο σχηματισμό πολυμερικών επιχρισμάτων με ξήρανση. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται συνοπτικά οι αρχές ΘμΑΔ πλησίον της ισορροπίας και γίνεται εφαρμογή αυτών στην ξήρανση του συστήματος Τολουόλιο / Πολυστυρένιο / Πολυμεθακρυλικός Μεθυλεστέρας το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των πολλαπλών μεταπτώσεων φάσεων που υφίσταται κατά τη ξήρανση όπως κρυστάλλωση και υαλώδη μετάπτωση. Επίσης, εξετάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η ξήρανση από το πολυμερικό διάλυμα π-Ξυλόλιο / Πολυστυρένιο παρουσία επιφανειοδραστικού. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση των αρχών Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών (ΘμΑΔ) μακράν της ισορροπίας όπως αυτές περιγράφονται από την Εκτεταμένη Θερμοδυναμική. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξιωματική θεμελίωση της πολυσυστατικής διάχυσης στην Εκτεταμένη Θερμοδυναμική και διατυπώνονται αντίστοιχοι νόμοι  όπως το μοντέλο Onsager-Fuoss και οι εξισώσεις Maxwell-Stefan. Ακόμη, παρουσιάζονται κριτήρια για τη μέγιστη ή ελάχιστη παραγωγή εντροπίας για την πολυσυστατική διάχυση  και τη μεταφορά θερμότητας στην περιοχή της Εκτεταμένης  Θερμοδυναμικής.  Τέλος, δίνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.

Speakers Short CV

Ο Δρ  Γεώργος  Δ.  Βέρρος γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1989, ακολουθώντας την οικογενειακή του παράδοση στη Χημεία και τη Μηχανική. Έλαβε  το  διδακτορικό του  στη μηχανική αντιδραστήρων  πολυμερισμού το 1995 από το ίδιο τμήμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του  έλαβε  πολλές υποτροφίες και συμμετείχε ως ερευνητής σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την EXXON, τη Novo Nordisk SA κ.λπ.

Η τριακονταετής εμπειρία στο Επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού επικεντρώνεται στο Σχεδιασμό &   Αδειοδότηση Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων όπως Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ), Αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Ύδατος, Αποτέφρωση Αποβλήτων, Ανακύκλωση & Κυκλική Οικονομία, θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής, Διαχείριση Ποιότητας καθώς και  Γεωθερμία.

 Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται  στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας πολυμερών με έμφαση στην προσομοίωση διεργασιών και περιλαμβάνουν: α) μαθηματική μοντελοποίηση,  βελτιστοποίηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμό κατανομής μοριακού βάρους σε αντιδραστήρες πολυμερισμού, αντιδράσεις πολυμερισμού που  ελέγχονται από φαινόμενα  διάχυσης καθώς και νανοσύνθετα  υλικά β) εφαρμογές της θερμοδυναμικής μη αντιστρεπτών  διεργασιών  στην επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών καθώς και στη Χημική Μηχανική Είναι συγγραφέας  πενήντα  δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Polymer, J. Membrane Sci. και έχει συγγράψει περισσότερες από σαράντα δημοσιεύσεις στα Πρακτικά των Συνεδρίων, όπως  τα AIChE Annual Meetings, ISCRE κ.λπ. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της  ACS .

Ο Δρ Βέρρος  υπηρετεί στη Συντακτική Επιτροπή των περιοδικών Crystals  (MDPI, IF: 2.670) και Processes (MDPI, IF: 3.352). Είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά  περιοδικά και έχει επίσης λάβει πολλές προσκλήσεις για δημοσίευση σε ερευνητικά περιοδικά.

Ο Γιώργος και η σύζυγός του Χρυσούλα Γερανού ζουν στην υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης στη βόρεια Ελλάδα. Εργάζεται από το 1999 στο Δημόσιο Τομέα.